Psykoterapia

Psykoterapia nuorille aikuisille, työikäisille ja senioreille

Tarjoan psykoterapiapalveluja nuorille aikuisille, työikäisille ja senioreille. Psykoterapialla tarkoitetaan asiakkaan ja psykoterapeutin vuorovaikutuksellista ja pitkäjänteistä prosessia, jolla tähdätään asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseen. Psykoterapian avulla on mahdollisuus lievittää kärsimystä ja ratkaista ongelmia sekä tukea ihmisenä kasvua ja kehitystä oman elämänkaaren eri vaiheissa.

Tutkimuksien mukaan psykoterapia on tuloksellista ja sen vaikutukset positiivisia: 80% asiakkaista voi terapian avulla paremmin kuin vastaavista ongelmista kärsivät ilman terapiaa. Tuloksellisuuteen näyttää kaikkein eniten vaikuttavan asiakkaan ja psykoterapeutin toimiva yhteistyösuhde.

Kun asiakas kysyy psykoterapiaa, sovin ensin tutustumiskäynnistä. Tutustumiskäynnillä keskustelemme asiakkaan psykoterapiaan liittyvistä odotuksista, tavoitteista ja kysymyksistä. Tämän yhteisen tilannearvioinnin lopuksi ja asiakkaan niin päättäessä teemme psykoterapiasopimuksen, johon kirjaamme asiakkaan tavoitteet sekä työskentelyn keston, käyntikertojen määrän ja tiheyden.

Psykoterapia KELAn asiakkaille

Tarjoan psykoterapiapalveluja myös KELAn kuntoutusterapia-asiakkaille ja yhteystietoni löytyvät KELAn palvelutuottajarekisteristä. KELAn kuntoutusterapian tavoitteena on asiakkaan työ- ja tai opiskelukyvyn tukeminen tai parantaminen, kun mielenterveydenhäiriö uhkaa hänen työ- tai opiskelukykyä.

KELA korvaa kuntoutuspsykoterapiana lääketieteellisesti perusteltua ja tutkimustietoon perustuvaa psykoterapiaa. Asiakkaalla tulee olla psykiatrin tai muun lääkärin diagnoosin jälkeen vähintään kolmen kuukauden hoitosuhde psykiatriin, jonka aikana vähintään on kaksi tapaamista vastaanotolla. Tämän jälkeen psykiatri tekee kuntoutustarpeen arvioinnin sisältävän lausunnon psykoterapian tarpeesta (ns. b-lausunto). Lausunnon saatuaan asiakas voi hakea KELAlta tukea 1-3 vuoden kuntoutuspsykoterapiaan, jonka toteuttaa psykoterapeutti, psykiatrin seuratessa hoidon edistymistä. Asiakas liittää hakemukseensa tiedon tulevasta psykoterapeutista ja hänen viitekehyksestään. Asiakas valitsee itselleen sopivan psykoterapeutin tutustumiskäyntien avulla, jotka hän maksaa itse.

Lisätietoa Kelan internet-sivuilta: kuntoutus työikäisille, kuntoutuspsykoterapia